Drukuj

PLAN GŁÓWNY - WOJEWÓDZKI PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Super User. Posted in Poradniki i biuletyny

Wojewódzki plan reagowania kryzysowego określa zasady udziału
administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu sił
i środków na ewentualność ich wystąpienia oraz usuwaniu ich skutków.

Powyższy dokument stanowi materiał pomocniczy dla członków wojewódzkiego
zespołu zarządzania kryzysowego do planowania i realizacji przedsięwzięć
niezbędnych w sytuacjach kryzysowych.

Treść planu ułatwia opracowanie propozycji do decyzji Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego i umożliwia pełne wykorzystanie posiadanych zasobów
oraz skoordynowanie działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w reagowaniu
na sytuacje kryzysowe.

Przed zastosowaniem w praktyce jakiejkolwiek z procedur zawartych w planie
reagowania kryzysowego, należy sprawdzić, czy jej realizacja w powstałej,
skomplikowanej sytuacji jest w pełni uzasadniona.
Warunkiem przydatności planu podczas organizacji działań ratunkowych
i ochronnych jest jego aktualność oraz znajomość treści planu przez osoby
uczestniczące w reagowaniu kryzysowym, a także właściwe zabezpieczenie
logistyczne działań.

Plan opracowano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) i wytycznych Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. do wojewódzkich planów
reagowania kryzysowego.

Dokumentami uzupełniającymi treść wojewódzkiego planu reagowania
kryzysowego są:
− plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych województwa
pomorskiego;
− plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa pomorskiego;
− wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;
− plan obrony cywilnej województwa pomorskiego;
− krajowy plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego;
− plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w warunkach
katastrof naturalnych i awarii technicznych;

Plan Reagowania Kryzysowego Województwa Pomorskiego:
− plan użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych na obszarze województwa pomorskiego;
− plan działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej w sytuacji kryzysowej;
− plan uŜycia sił MW RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
− koncepcja funkcjonowania regionalnego zintegrowanego systemu ratownictwa
województwa pomorskiego (opracowana przez CNBOP);
− Plan Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych (Plan SAR), Załącznik do Planu
SAR;

Materiałami pomocniczymi w realizacji przedsięwzięć wynikających z planu
reagowania kryzysowego są:
− centralna geobaza danych,
− oprogramowanie GIS,
− aplikacja komunikacji WEB,
− cyfrowe zestawienia poszczególnych klas obiektów geobazy tworzące
tematyczne opracowania mapowe.

PLAN GŁÓWNY - WOJEWÓDZKI PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

ostrzeżenia bezpieczeństwo SROWX pomorskie bądź bardziej bezpieczny wichura czad  ostrzeganie sms katastrofa wypadek ewakuacja mapy zagrożeń osłona meteo telefony alarmowe Ostrzeżenia cofka zagrożenie pożarowe przejezdność dróg